• En
  • Hu

Szállítási és üzleti feltételek

Általános szállítási és üzleti feltételek

Az ExtractumPharma zRt., az alábbi feltételek szerint fogad el Vevőitől a vállalat által gyártott és forgalmazott termékekre vonatkozóan megrendelést illetve teljesít szállítást:

1. Általános rész

Az ExtractumPharma zRt. gyógyszergyártó és forgalmazó vállalat kizárólag olyan gyógyszernagykereskedő vállalatok illetve kórházak, intézmények részére értékesít törzskönyvezett gyógyszerkészítményeket, amelyek rendelkeznek azon jogosítvánnyal/hatósági engedéllyel, hogy közvetlenül a gyártótól vásárolják azokat.

Jelen Általános Szállítási és Üzleti Feltételek az ExtractumPharma zRt. (a továbbiakban EP) által történő gyógyszer értékesítés során alkalmazott értékesítési és szállítási feltételek összességét tartalmazza, melyektől csak mindkét fél írásbeli egyetértése esetén történhet eltérés.

Jelen Általános Szállítási és Üzleti Feltételek területi hatálya a Magyar Köztársaság területe.

2. Temékkör

Az EP által forgalmazott termékek, melyeket a mindenkori árajánlat tételesen tartalmaz.

3. Ajánlatok, megrendelések

A Vevő megrendeléseit az EP számára írásban juttatja el (elektronikus, fax, vagy levél formájában), melyet az EP az igényelt szállítási határidő betartásával teljesít. A Vevő megrendelései az EP számára, az EP írásbeli visszaigazolásával (számla, vagy szállítólevél is ide tartoznak) válnak kötelező érvényűvé.

Vevő saját nevében vásárolja, illetőleg saját nevében, saját számlájával ellátva értékesíti nagykereskedelmi/kiskereskedelmi forgalomban az árukat. Ugyanakkor nem jogosult a megvásárolt árukat átcsomagolni, bármilyen egyéb módon átalakítást végrehajtani.

Amennyiben az EP nem tudja Vevő megrendelését teljesíteni, úgy erről a tudomására jutást követően köteles őt írásban azonnal értesíteni.

4. Értékesítési árak

Értékesítési tranzakció során mindig az értékesítés (raktárból történő kivételezés) időpontjában érvényes, a mindenkori jogszabály szerint elfogadott illetve jóváhagyott, a Magyar Közlönyben megjelenő termelői árak kerülnek felszámításra a törvényileg előírt forgalmi adó figyelembevételével együtt.

A mindenkor érvényes nettó termelői árakat a (forgalmi adó nélküli ár) a termék/árlista tartalmazza.

5. Fizetési feltételek

Az EP által készrejelentett készítmények átvételét a Vevő vállalati bélyegzővel és aláírásával, valamint az átvétel dátumával igazolja az EP által kibocsátott szállítólevélen. Az EP a szállítólevél alapján állítja ki a számlát és ezt követően postázza a Vevő részére. Ellenkező megállapodás hiányában a fizetési határidő 8 naptári nap.

Késedelmes fizetés esetén az ExtractumPharma zRt-nek jogában áll a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét a Vevőre terhelni. Késedelem esetén az EP fenntartja a további teljesítéstől való elállás jogát, a szerződéses jogviszonyból adódó tartozások azonnal esedékessé válnak.

Minden fizetést, előleget vagy előzetes fizetéseket forgalmi adóval együtt kell teljesíteni. A fizetések csak azt követően válnak teljesítetté, amikor a teljes összeg az EP bankszámláján rendelkezésre áll. A Vevő visszatartási joga kizárt. Vevő csak nem vitatott vagy jogerős követeléseket számíthat be.

6. Szállítás / teljesítés

A tárgyhavi előzetes megrendeléseket az EP a tárgyhónap 10-ig teljesíti. A pótrendeléseket a rendelés időpontjától számítva az igényelt határidőre, de legkésőbb 7 munkanapon belül biztosítja. Szállítás napjának az a nap tekintendő, amikor az áru az EP raktárát elhagyja.

A teljesítés és szállítás helye - ha a Felek előzetesen másképp nem állapodnak meg - az EP kunfehértói telephelye (munkanapokon 8.00-14.00 között).

Fizetési késedelem esetén az EP-nek joga van a szállítások felfüggesztésére vagy megtagadására, illetve a fizetési feltételek módosítására.

7. Tulajdonjogok

Az EP az áru teljes vételárának és esetleges kamatainak kiegyenlítéséig fenntartja az áru feletti tulajdonjogát, de a kárveszélyt a vevőre hárítja. A teljes egészében ki nem fizetett áru nem terhelhető meg, felszámolás illetve csődeljárás során harmadik fél kielégítésére nem szolgálhat. Amennyiben a Vevő nem teljesíti a szállítóval szembeni kötelezettséget, úgy a szállítónak jogában áll a Vevőnek átadott termékeket visszakövetelni.

Az EP-nek jogában áll a tulajdonjog fenntartással átadott árut póthatáridő kitűzése és a szerződéstől való elállás nélkül a Vevőtől visszakövetelni, amennyiben a Vevő az EP-vel szemben fennálló kötelezettségei teljesítésével késedelembe esik A tulajdonjog fenntartása alatt átadott áru visszavétele akkor jelenti egyben a szerződéstől való elállást is, ha az EP erről kifejezetten írásban nyilatkozik. Mindaddig, amíg a Vevő az EP-vel szembeni kötelezettségeit szabályszerűen teljesíti, jogosult arra, hogy a rendes üzletmenet keretében rendelkezzen tulajdonjog-fenntartással az átadott áru felett. A Vevő nem jogosult azonban az ilyen áru elzálogosítására, biztosítéki tulajdon átruházására, vagy egyéb megterhelésekre.

8. Minőség

A termékek az alkalmazandó előírásoknak megfelelő minőségben kerülnek szállításra és rendelkeznek a szükséges forgalmazási engedéllyel. A Vevő részére átadásra kerülő termékeket a szállítóleveleken kívül minden esetben az érvényes Minőségi Bizonylat is kíséri.

9. Szavatossági igények bejelentése (reklamáció)

A Vevő az áru átvételekor a szállítólevél szerint tételes átvételre kötelezett. Az áru megrendelés szerinti hiánytalan átvételét aláírásával és bélyegzőjével igazolja a szállítólevélen.

Az átvételkor nem észlelhető hiányra, vagy sérülésre vonatkozó panaszt az EP csak akkor veszi figyelembe, ha azok megtételére haladéktalanul - legkésőbb azonban az áru átvételét követő 8 naptári napon belül - írásban, a bizonylatok, esetleges minták, csomagolási jegyzékek megküldésével, valamint a számlaszám, a számla dátuma megadásával kerül sor.

Rejtett hibák esetén az írásbeli kifogásolást a hiba megállapítását követően haladéktalanul, legkésőbb azonban az áru Vevőhöz történt beérkezésétől számított 15 munkanapon belül kell megtenni. A törvényileg előírt elévülési határidők változatlanul fennmaradnak. Rejtett hiba esetén a Vevőnek kell bizonyítania, hogy az adott esetben rejtett hibáról van szó.

10. Visszáru

A Vevőnek az EP termékének minőségével kapcsolatos panaszát az észlelést követően azonnal írásban közölni kell. Az EP az áru visszaküldését csak akkor fogadja el, ha ehhez előzetesen írásban hozzájárult és az átvétel helyéről, módjáról megállapodtak.

Az EP visszárut csak abban az esetben fogad el, illetve jóváírást csak akkor teljesít, ha a termék hibás volta, vagy a megrendelés teljesítésénél előálló hiányosságok EP hibás teljesítéséből erednek. Az árunak a Vevőnél történő nem megfelelő kezeléséből, vagy nem előírás szerinti szállításából eredő károsodásáért EP nem vállal felelősséget.

11. Védjegyek

Tilos EP termékei helyett azokra való utalással helyettesítő terméket ajánlani, vagy szállítani, valamint az árjegyzékekben és hasonló üzleti dokumentumokon EP- védett vagy nem védett - termékmegnevezéseit a "pótlás", "pótlásképpen", "helyett" szavakkal kapcsolatba hozni, vagy helyettesítő termék megnevezésével összefüggésbe hozni. Nem megengedett továbbá az EP termékmegnevezéseit, különösen védjegyeit nyomtatványokon, reklámanyagokon az EP előzetes hozzájárulása nélkül (alkotórész - adatként is) felhasználni.

12. Viszonteladás

Az EP eredeti csomagolással ellátott készítményei csak felbontatlan állapotban adhatók tovább. Az EP termékei külföldre történő tovább eladását megelőzően az EP előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

13. Tulajdonjog és kockázat átvállalása

A kockázat az áru átadásával átszáll a Vevőre. A tulajdonjog azonban csak akkor száll át a Vevőre, ha az áru teljes ellenértéke az EP számláján jóváírásra került.

14. Vis major és szerződést gátló tényezők

Mindennemű vis major, előre nem látható üzemi, közlekedési, vagy szállítási zavarok, tűzkárok, áradások stb. illetve hatósági rendelkezések, amelyek nem a teljesítésre kötelezett félnek róhatók fel, mentesítik az ExtractumPharma zRt-t a szállítási kötelezettség alól.

15. Bírói illetékesség, érvényességi záradék

Amennyiben jelen Általános Szállítási Üzleti Feltételek valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek bizonyulna, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének hatályosságát. Az érvénytelennek bizonyult rendelkezést úgy kell értelmezni, hogy az ezzel elérni kívánt gazdasági célkitűzés - amennyiben lehetséges - elérhetővé váljék.

Azokban a kérdésekben, amelyekben jelen szerződés nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. Vitás kérdésekben a felek a Központi Kerületi Bíróság illetékességét fogadják el.

A jelen Üzleti feltételekben foglaltakat elfogadjuk és tartalmát a magunk részére kötelező érvényűnek tekintjük.

ExtractumPharma zRt.